معادن گرانیت در غناانگلیسی شماتیک مرحله جعبه بند یا دریچه جاریشدن