مصالح مورد استفاده برای خرد کردن گیاهان از انگلستان